Holy Spirit Study Centre

聖神研究中心

陪同國內的教會成長:
施省三神父訪談錄

Prof Zhu Xiaohong

 寧知白首心  猶言惜故林

Prof Zhu Xiaohong

施神父:成全的中國人,
亦是成全的羅馬人

Fr Lombardi

追念漢斯孔教授
(Hans Küng) 1928-2021

Fr Geng Zhanhe

師恩似海深——
悼房志榮神父

Sr LAU Choi Mei

緬懷華人聖經泰斗——
房志榮神父

Fr Duan Chunsheng