Holy Spirit Study Centre

聖神研究中心

深切悼念我的牧者: 山西省運城 (新絳) 教區——
伯多祿•武俊維主教 (1963-2022)

 Fr. Duan Chunsheng

彌維禮神父——
聖言之母腳下的赤子

 Fr. Vincenzo Han Duo

陪同國內的教會成長:
施省三神父訪談錄

Prof Zhu Xiaohong

施神父:成全的中國人,
亦是成全的羅馬人

Fr Lombardi

四十年華頌共融——
記聖神研究中心成立
四十周年誌慶

Sr Lai Fong

 寧知白首心  猶言惜故林

Prof Zhu Xiaohong

追念漢斯孔教授
(Hans Küng) 1928-2021

Fr Geng Zhanhe

師恩似海深——
悼房志榮神父

Sr LAU Choi Mei

緬懷華人聖經泰斗——
房志榮神父

Fr Duan Chunsheng